Çigong


Antik Çin’in uzun geçmişi olan kültürel bir mirasıdır. Yaşam enerjisi üzerinde uzun sürelerle kararlı olarak çalışmaya ve bu konuyu incelemeye çigong denir. Çigong çi ve gong sözcüklerinden türemiştir. Çi evrenin temelindeki enerji, doğal güç, canlıların bedenlerindeki yaşam enerjisi şeklinde tanımlanabilir. Gong ise iş, kararlı çalışma demek-tir. Gong sözcüğünün başına getirilen ek ne işi ya da çalışması olduğunu anlatır.

Tıbbî çigong geleneksel Çin tıbbının önemli bir parçası ve Çin’e özgü bir koruyucu sağlık yöntemi olarak görülür, geçmişi antik çağa kadar gider, en azından dörtbin yıllık bir tarihi vardır. Geleneksel Çin tıbbına göre birçok hastalık zihindeki dengesizliklerden kaynaklanır, bedenlerimizdeki yaşam enerjisi döngüsü ise zihinle bağlantılıdır. Böylece sağlığın korunmasında zihnin ve yaşam enerjisinin düzenlenmesi büyük önem kazanır. Tarihî kayıtlar, dörtbin yıl önce Çin’de insanların, dans karakterli bir hareket dizisiyle hastalıklarını tedavi ettiklerini, enerji ve solunumlarını düzenlediklerini göstermektedir. Çigong beden, soluma, zihin ve yaşam enerjisi düzenleme temelleri üzerine kuruludur. Uygulamalar belli duruş, devinim, soluma, imgeleme ve zihin odaklama yöntemlerini içerir.

Hangi Amaçlarla Çalışılır?

Çigongun gerçek tayfı ve araştırma alanı, sağlığı koruma, iyileştirme ve hastalık tedavi etme amaçlı alıştırma ve meditasyonlardan çok daha geniştir. Ruhanîlik, spor, savaş, sahne sanatları ve özel yetenek alıştırmaları gibi birtakım alanlarda da kullanılır. Din alanındaki çigong uygulamaları yeniden bedenlenme döngüsünden çıkmak ve dünya yaşamına geri dönmemek amacını gütmüştür. Kuramı dinî olmayan çigong kuramından daha derin, uygulamaları daha zordur. Savaş ya da savunma alanında çigong yaşama gücünü geliştirip öz savunmak ya da rakibe yöneltmek amacıyla kullanılır.

Bu çigong aynı zamanda diğer spor dallarında da başarı kapasitesini arttırıcı niteliktedir. Spor ve sahne sanatları alanlarındaki çigong alıştırmaları, zihni ve bedeni işbirliği içinde çalıştırarak verimi ve konsantrasyonu arttırma amacını güder. Tıbbî çigong alıştırmalarının ereği hastalıkları önceden önlemek, sağaltmak, bünye kuvvetlendirmek, erken yaşlan-mayı önlemek ve ömrü uzatmaktır. Çin’de çigongu en uzun süreyle inceleyen grup Çinli hekimler oldu. Tıbbî çigong onların insan bedenindeki yaşam enerjisinin akışı ve davranışı üzerine olan bilgilerinden ortaya çıktı.

Sağlığa Yararları

Son yıllarda sistematik olarak yapılmış olan tıbbî gözlemler, çigong tedavisinin çeşitli kronik hastalıklara yapılan müdahalelerde tatminkâr sonuç verdiğini kanıtlamıştır. Çigong özellikle tedavi gerektiren bazı kronik hastalıklarda tedaviyi desteklemekte ve süresini kısaltmaktadır. Klinik deneyler çigongun, özellikle hipertansiyon (yüksek tansiyon), koroner kalp hastalığı, gastrik (mide) ya da duodenal (oniki parmak bağırsağı) ülser, kronik hepatit (sarılık), kronik hazımsızlık, gastroptoz, nevrasteni, TB (verem), kronik bronşit, kronik bronşiyal astım, yaşlılığa ait bel ağrısı, hamilelik toksemisi (kan zehirlenmesi) ve pelvik iltihaplanmada etkili olduğunu göstermektedir.

Çigong hastalığın şiddetini düşürebilir, hiçbir özel donanım olmadan erken iyileşme sağlayabilir. Bu yüzden kliniklerde hizmete sokulması oldukça arzu edilmektedir. Çigong sağlam bir bünye yaratmada da etkilidir. Koruyucu ve iyileştirici etkisini hareket ve duruşlarıyla, soluk düzenlemesi ve düşünce denetimiyle, bünye geliştirme ve bedenin direncini kuvvetlen-dirme yollarıyla gösterir. Örnek olarak bünyeleri soğukalgınlığına yatkın olanlar her gün düzenli çigong çalışarak etkin bir iyileşme olanağına kavuşurlar. Uzmanlaşmış çigong pratisyenleri alıştırmaların, daha iyi bir hazım, daha sağlıklı soluma, kardiovasküler sistem ve sinir sistemi işlevlerinin iyileşmesi gibi faydalarını hep görürler.

Çigong uyku kalitesini iyileştirir, yorgunluğu giderir, fiziksel ve zihinsel güçlenme sağlar, fiziksel dayanıklılığı ve böylece çalışma etkinliğini arttırır. Yaşlanmaya karşı koyucu ve yaşam uzatıcı etkileri vardır. Uzun süre alıştırma yapan yaşlılar bu iddiayı haklı çıkarmaktadırlar. Çigongun geriatriye (yaşlılık bilimi) katkısı oldukça fazladır. Bütün çigonglarda sağlık ve hastalıkta her ne kadar etkiliyse de tek başına yeterli olamaz. Buna ek olarak çalışma ve dinlenmenin uygun bir dengesinin kurulması ve yeme alışkanlıklarının düzenlenmesi gerekir.

Önceki Sıcak Taş Terapisi (LaStone Therapy)
Sonraki T'ai Chi Ch'uan Nedir?